• Bacharelato

O noso Centro Educativo acolle os catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, todos eles concertados. Tamén oferta os dous cursos de Bacharelato nas modalidades Científico-Técnica e de Ciencias Sociais. Educación Secundaria  Postobligatoria (1º e 2º). Non están concertados

Horario da etapa:

Luns a Venres Mércores
De 8:30 a 14:05 De 8:30 a 14:05 e 15:50 a 17:30

 

Nosa proposta educativa ten como finalidade:

  • Conseguir que os adolescentes adquiran boas técnicas de estudo, se responsabilicen dos seus actos e decisións, tomen posturas sas ante a vida, usen o seu tempo libre adecuadamente.
  • Utilizar metodoloxías que favorezan aplicar o aprendido, dar resposta a situacións e problemas reais e desenvolver o pensamento estratéxico.
  • Fomentar o espírito crítico e a responsabilidade individual e grupal.
  • Acompañar a cada alumno individualmente no proceso de descubrimento da súa vocación-profesión.
  • Ofrecer unha formación de calidade que lles sirva para poder afrontar con éxito os seus estudos superiores.

Equipo docente:

O equipo docente formado polos titores, profesores e especialistas traballa conxuntamente con xefatura de estudos e departamento de orientación para dar a mellor das respostas ás necesidades que os nosos alumnos necesiten. Desde o equipo docente estamos atentos aos retos, abertos aos cambios, promovemos a innovación e a actualización continua.

Interrelación escola-familia:

Convidamos ás familias a participar, dentro das posibilidades de cada un, na vida ordinaria do centro… tendo en conta o que nos poden ofrecer. Favorecemos canles de comunicación coas familias para facilitar o seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos.

Organización de espazos e tempos:

As nosas instalacións son, xunto cos recursos humanos, unha das nosas maiores fortalezas para poder ofertar unha educación de calidade. Cada aula está dotada de computador e lousa dixital, conectados á rede, para unha maior inmersión nas Tics . Dispoñemos das seguintes aulas de uso común: audiovisuais, aula de informática, aula de debuxo, aula de música, taller de tecnoloxía, tres laboratorios (física, química e bioloxía), polideportivo, ximnasio, teatro, centro de tempo libre e unha excelente biblioteca.

  • Oferta Académica

 

1ºBTO (Asignaturas Comunes)
Lengua Castellana y Literatura Lengua Gallega y Literatura
Educación Física Religión
Filosofía Tecnologías de la Información y la Comunicación
Inglés Tutoría
 
OPTATIVAS (A escoger una por fila)
Francés Cultura Científica
Matemáticas I Matemáticas CC.SS. I
Física y Química Economía
A escoger una entre: Biología y Geología / Dibujo Técnico I Hª del Mundo Contemporáneo
2ºBTO (Asignaturas Comunes)
Historia de España Lengua Gallega y Literatura
Lengua Castellana y Literatura Religión
Inglés Tutoría
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO CIENCIAS E TecnologíaS ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO HUMANIDADES E Ciencias Sociales
Matemáticas II Matemáticas Aplicadas II
Química Economía de la Empresa
A escoller unha:  Física / Ciencias de la Tierra Geografía
A escoger una: Bioloxía / Dibujo Técnico II Historia de la Filosofía
TIC Francés

Novas ESO/Bach

Festa de María Auxiliadora

0
¡Chegou o día da festa de María Auxiliadora, un gran día no noso centro! Iniciamos a xornada de festa colexial cunha celebración moi especial no...

Creamos Letras Galegas para celebralas!

0
Hoxe, os nenos e nenas, de infantil e primaria, homenaxearon a escritora Luísa Villalta no seu día facendo un gran mural que acabou exposto...