• Documentación necesaria
  • Solicitude, segundo o modelo oficial (Anexo II de la Orden de 21/10/2022).
  • DNI do alumno ou libro de familia (folla onde figura o alumno).
  • Certificado matriculación (para cursos intermedios).
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio (si é o caso). A solicitude deberá estar firmada por un dos pais ou titores legais, salvo en caso de separación ou divorcio que deberá estar firmada por ambos pais. No caso de que a patria potestad estea atribuída a un só en exclusiva ou no caso de violencia de xénero, é este o que deberá firmar a solicitude, presentando copia da resolución xudicial xunto coa solicitude.

Descarga o modelo oficial de solicitude

Outros documentos a presentar no caso de que exista máis demanda que oferta de postos escolares (Orde do 21/10/2022).

Na páxina 4 do anexo II consta toda a documentación que se debe presentar de forma presencial cando así o requira o centro indicado en primeiro lugar

Ademáis, a ter en conta:

  • Criterio complementario a xuízo do centro. (art. 28)

– Certificado de haber estado matriculado (pai, nai) ou estalo (o alumno) nun colexio ou centro xuvenil salesiano.